Dit zijn de trends en uitdagingen voor HR komend jaar

2020 is een ander jaar dan anders, en dat zal ook zijn impact hebben op de HR trends in 2021. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek HR-Trends 2020-2021[1] , dat in uitvoering was toen de pandemie zijn intrede deed. Het is daarom niet geheel verrassend dat er een aantal verschuivingen in prioriteiten heeft plaatsgevonden. In dit artikel lees je wat de HR agenda dit jaar grotendeels in beslag nam, en voor welke thema’s en naar verwachting veel aandacht komt in 2021.

Zo is de belangstelling voor digitalisering toegenomen, vooral waar het gaat om het digitaal ondersteunen van HR processen. Daarnaast is er meer voor bestaande medewerkers, zeker in organisaties waar de thuiswerkmaatregel is toegepast. Dat uit zich niet overal in scholingsmogelijkheden maar wel in een focus op meer onderlinge verbondenheid. De verwachting is dat in 2021 de aandacht voor verzuim en strategische personeelsplanning toeneemt.

HR trends dit jaar:

Digitalisering, scholing en ontwikkeling belangrijke thema’s voor de toekomst

Domineerde werving & selectie in 2019 en pre-corona nog de HR beleidsagenda, voor de voorspelde crisis in 2021 is de verwachting dat de focus verschuift naar het behoud van bestaande medewerkers. Ook aan verzuim en de digitale ondersteuning van HR processen wordt komend jaar door HR Managers prioriteit toegekend, blijkt uit het jaarlijkse HR trendonderzoek van Berenschot.

De verwachting is dat het laatstgenoemde thema, digitale ondersteuning van HR processen, nóg belangrijker wordt in verband met de grote schaal waarop medewerkers voorlopig nog op afstand digitaal werken. Een document management systeem helpt bij het optimaliseren en automatiseren van HR processen, zodat je in de toekomst je taken sneller en beter kunt uitvoeren.

Digitalisering belangrijke HR trend 2021

2020 stond voor veel organisaties in het teken van (versnelde) digitalisering. Door de lockdown zagen zij zich genoodzaakt om nieuwe manieren van werken te adopteren. De uitspraak van de CEO van Microsoft dat zij in twee maanden tijd twee jaar digitale transformatie doorgemaakt hebben, is tekenend voor de ontwikkeling die veel bedrijven doormaken.

Strategisch thema binnen directie
Uit onderzoek blijkt dat digitalisering één van de strategische onderwerpen is die het meeste aan bod komen in de directiekamer, samen met innovatie en arbeidsmarkt. De vertaalslag van digitalisering naar het HR beleid lijkt echter lang niet altijd vanzelfsprekend, het onderwerp staat nog niet bovenaan de HR agenda.

Digitale ondersteuning HR processen
Hoewel de digitalisering nog geen topprioriteit vormt op de HR agenda, zien we wél meer aandacht voor de digitale ondersteuning van HR processen. In een bewogen markt waar steeds meer mensen op afstand digitaal werken, kun je vast wel raden waarom de HR processen in 2020 en 2021 een aantal posities op de lijst gestegen is. Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot zegt hierover:

 “Afstandswerken heeft het gebruik van nieuwe werkvormen voor communicatie en presentaties versneld. Veel organisaties hebben door die digitale stroomversnelling in enkele weken doorgemaakt wat normaliter jarenlange trajecten zijn. Organisaties zullen deze periode aangrijpen hun processen te digitaliseren. Dat geeft medewerkers weer de ruimte zich volledig in te zetten op de kernactiviteiten van hun organisatie en minder op bijvoorbeeld processen.”

Scholing & ontwikkeling

Hoe zet je medewerkers veelzijdiger in en help je hen zich beter te ontwikkelen? De focus gaat niet meer enkel uit naar het werven van nieuwe krachten, maar ook op het behouden (en ontwikkelen) van bestaande krachten. De verwachting is dat de focus op bestaande medewerkers zich, zeker gezien de recente ontwikkelingen, doorzet in 2021. Het is nog maar de vraag of deze focus resulteert in ontwikkelingsmogelijkheden. De onzekere tijden maken ook dat er een wissel wordt getrokken op opleiding, 23% geeft aan al minder opleidingsmogelijkheden aan te bieden en 29% zegt dat stages en traineeprogramma’s worden opgeschort.

Hoe uit zich de focus op bestaande medewerkers dan wel? De uitdaging in deze tijd is om binding te houden met de werkvloer, zeker in organisaties waar de thuiswerkmaatregel is toegepast. Dat maakt dat er meer digitaal koffie gedronken wordt of digitale lunches worden geïnitieerd. Daarnaast investeren veel organisaties in één op één contactmomenten met medewerkers. De interne communicatie wordt geïntensiveerd met een extra nieuwsbrief, intranet berichtgeving en chat-sessies met directieleden. Ook is er in veel bedrijven waardering in de vorm van een extra attentie.

Covid-19

Wat is het effect van covid-19 op de huidige verwachtingen van HR professionals in Nederland? In hoeverre zijn de prioriteiten op de HR agenda nog aan veranderingen onderhevig, als gevolg van de voorspelde crisis en (blijvende) nieuwe werkvormen?

De coronacrisis is er één van de buitencategorie, waardoor de ontwikkelingen zich minder makkelijk laten voorspellen. Ondanks de lange termijn blik van HR beleidsthema’s geeft toch ruim een derde van de respondenten van het verdiepingsonderzoek aan dat er in aanloop naar 2021 een kleine (25%) of grotere (10%) verschuiving van de prioriteiten te verwachten is.

  • Verzuim/arbeidsomstandigheden/gezondheidsbeleid wordt het meest genoemd als thema dat naar verwachting meer aandacht krijgt, waarschijnlijk gestoeld op de opgelegde thuiswerksituatie, maar ook de zorg omtrent gezondheid.

    Uit onderzoek van McKinsey bevestigt dit, de aandacht voor een gezonde fysieke en digitale werkplek groeit: de verwachting (83%) is dat er meer mensen in dienst genomen worden om de gezondheid en veiligheid van de werkplek te waarborgen.
  • De digitale ondersteuning van HR-processen wordt ook veelvuldig door de respondenten genoemd. Het thema was al gestegen op de prioriteitenlijst, maar de verwachting is dat dit alleen nog maar verder toeneemt in 2021. Het is van belang om ook onder deze omstandigheden de HR-processen zo goed mogelijk te kunnen faciliteren.
  • Strategische personeelsplanning wordt als derde genoemd, een waardevol instrument die de afgelopen jaren vaker als prioriteit werd aangemerkt. Strategische personeelsplanning draait er om dat je op het juiste moment beschikt over de juiste mensen om de juiste dingen te doen. Belangrijk, nu de verhoudingen binnen menig organisatie onder druk staan en er snel ingespeeld moet worden op een veranderende situatie.

Aan de slag met HR-trends in 2021

2021 wordt een bewogen jaar, de markt is volop in beweging. Het voorkomen van verzuim en verbeteren van de arbeidsomstandigheden blijft een uitdaging, gezien de intensiteit waarmee wordt thuisgewerkt én de besmettingsrisico’s die vooralsnog aan de orde zijn.  Tegelijkertijd vraagt de digitalisering net zoveel aandacht, zodat de HR-processen niet onnodig door de lockdown beïnvloed worden. Een hele kluif, dit vraagt om planning, organisatie en overzicht.

Een document management systeem helpt je om op een overzichtelijke en gestructureerde manier aan de slag te gaan met de HR-trends. In dit artikel lees je meer over hoe je je processen automatiseert met digitale workflows. Zie ook praktijkvoorbeeld 5, voor het verwerken van ziektemeldingen en betermeldingen.

Ook interessant voor HR:

GDPR en HR: de do’s en dont’s voor je recruitmentproces

5 manieren waarop je de privacy van je medewerkers automatiseert

Optimaal en veilig beheer van personeelsdossiers


[1] ‘HR-Trends 2020-2021’ van adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software

Deel dit blog

Ook aan de slag met digitalisering van HR processen?

Wil je meer weten over hoe je je processen efficiënter maakt en ondersteunt zodat je je taken in de toekomst gemakkelijker uitvoert?

Download dan de whitepaper.

Whitepaper DMS: Steunpilaar in bedrijfsprocessen

Gerelateerde blogs

Contact opnemen met DigiOffice

Heb je een vraag of wil je een adviseur spreken?
Laat dan hieronder een bericht achter of bel naar 0348 – 46 55 00